> OREKS MADENCİLİK LTD.ŞTİ.
> İNSAN KAYNAKLARI MÜHENDİS VE ELEMAN ALIMI İLANLARI
> MADENCİLİK
> İLETİŞİM VE İLANLAR
> MADEN KANUNU
> MADEN YÖNETMELİĞİ
> FORMLAR
> MADENCİLİK FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ
> FOTOĞRAFLARLA MADENCİLİK
> MADENCİLİK TERİMLERİ VE TEKNİK MADENCİLİK
> LİNKLER
> TÜRKİYE HARİTALARI
> MADENCİLİK TERİMLERİ LİNKİ
> MALİ DURUM

FORMLAR


ata.gif

YÖNETMELİKTE KULLANILAN FORMLAR

Ek Form- 1
RUHSAT/SERTİFİKA MÜRACAAT FORMU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

İl :
İlçe :
Köy :
Grubu
Alanı :
Pafta Adı :
KOORDİNATLAR:
(Koordinatlar yedi basamaklı olarak verilecektir)

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y
Yukarı (X) ;..
6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X) Yukarıda belirtilen alan için 3213 sayılı Maden Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca; ................. Grubu RUHSAT/SERTİFİKA almak istiyorum.

Gereğini arz ederim. Tarih:
Adı Soyadı
İmza
EKLER:
EK-1 Müracaat Talep Harcı
EK-2 İlk Müracaat Taahhütnamesi

Müracaat tarihi :
Müracaat saati ve dakikası :

ADRES:
......................................
......................................
......................................
T.C. Kimlik No:
Vergi Daire ve No:
Banka adı ve hesap no:
Tel :..........................
Faks :
e-posta :..........................
NOT: I (b) grubu müracaatlarında maden isminin yazılması zorunludur.
Ek Form- 2

İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında yaptığım;ruhsat/sertifika müracaatı; sonucunun, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ilan panosundan müracaat tarihini takip eden gün ilan edileceğini ve müracaat sonucunu buradan öğreneceğimi, bu ilanın dışında, tarafıma başka bir bildirimin yapılmayacağını,
Yapmış olduğum müracaatımın hak kazanması durumunda, müracaatı takip eden günden başlayan 15 (ONBEŞ) gün içinde ruhsat harç ve teminatını yatırarak aşağıdaki belgelerimin asıllarını Genel Müdürlüğe vermemin zorunlu olduğunu, aksi taktirde 3213 sayılı Maden Kanunu gereği hakkımın sona erdiğini bildiğimi,

Gerçek kişiler; Tüzel kişiler:
a) Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneği,
b) bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,
c) Onaylı imza sirküleri,
d) Ruhsat harcı,
e) Ruhsat teminatı, a) Şirketin; kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,
c) Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri,
d) Ruhsat harcı,
e) Ruhsat teminatı,
Not: I (b) Grubu işletme ruhsatı müracaatlarında yukarıdaki belgelerle birlikte işletme ruhsat talep harcı ve bir ay içinde işletme projesinin verilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan belgeleri verdiğim tarihten sonraki iş günü ruhsatımın hazırlanarak sicile işlenip yürürlüğe gireceğini, yürürlülük tarihinin 3213 sayılı Maden Kanunu gereği mali ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi için başlangıç tarihi olduğunu bildiğimi,
Ruhsatımı/Sertifikamı aldıktan sonra 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim aşağıda verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim taktirde bu adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş sayılacağını,
kabul ve taahhüt ederim.

Tarih: ADRES: Adı, soyadı, imzası
..........................................................
..........................................................
Telefon:.............................................
Faks : .............................................
e-posta

Not: Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde beyan etmesi ve yapılan kontrolde teyit edilmesi durumunda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin örneklerinin verilmesi yeterlidir.Ek Form- 3

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü

ARAMA RUHSATI

İli :
İlçesi :
Köyü :

Ruhsat Numarası :
Ruhsat Grubu :
Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi :
Ruhsatın Bitim Tarihi :
Erişim Numarası :
Ruhsat Alanı :
Ruhsat Sahibi :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :

Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar :

RUHSAT SINIRLARININ KOORDİNATLARI

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X) 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA

10.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X
11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
16.NOKTA 17.NOKTA 18.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
Ruhsat Sahibi Adresi:


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.

Ek Form- 4

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü

V. GRUP MADENLER ARAMA SERTİFİKASI

İli :
İlçesi : (Fotoğraf)
Köyü :

Sertifika Numarası :
Sertifika Yürürlüğe Giriş Tarihi :
Sertifika Bitim Tarihi :
Erişim Numarası :
Sertifika Alanı :
Sertifika Sahibi :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :

Sertifikanın Ait Olduğu Paftalar :

SERTİFİKA SINIRLARININ KOORDİNATLARI

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
16.NOKTA 17.NOKTA 18.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)

Sertifika Sahibi Adresi:


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.Ek Form- 5

ARAMA FAALİYET RAPORU
1. SAHANIN HUKUKİ DURUMU
Ruhsat Sahibi : İl :
Ruhsatın Grubu : İlçe :
Ruhsat No : Köy : Erişim No : Pafta :
Ruhsat Yürürlük Tarihi : Ruhsat Alanı :
Koordinatlar:
1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)

2. SAHADA YAPILAN ARAMA FAALİYETİ
(Açıklama: Arama amaçlı yapılan jeolojik prospeksiyon, jeolojik harita, numune alımı, jeofizik araştırmalar, sondaj, galeri, yarma vb. çalışmaları sonuçları ile birlikte belirtilecektir. Açılan yarma, kuyu, galeri ve sondaj yerleri ile numune yerlerinin koordinatları verilecek ve jeolojik harita üzerinde gösterilecektir.)

3. MADEN JEOLOJİSİ
a) Sahanın Jeolojisi :
b) Sahada Bulunan Cevher Mineralleri :
c) Analiz Değerleri :
d) Cevherin Özellikleri :
e) Cevherli Zonun Boyutları :
f) Cevherli Zonun Doğrultu ve Eğimi :

4. REZERV DURUMU
(Açıklama: Tespit edilen görünür, muhtemel, mümkün rezerv boyutları, miktarları ve cevher geometrisi verilerek jeolojik harita üzerindeki yeri, koordinatları ile gösterilecektir. Rezerv miktarı belirlenecek, ayrıca hesaplama yöntemi verilecektir.)

5. RUHSAT SÜRESİ İÇERİSİNDE SEVK FİŞİ TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA
VERİLECEK EK BİLGİLER
a) Üretilecek madenin cinsi
b) Tespit Edilen Görünür Rezerv Koordinatları,
c) Üretimin Yapılacağı Alan Koordinatlarını,
d) Üretim Yöntemini,
e) Üretim Yapılacak Alanın İzne Tabi Bölgeler İle İlişkisi,
f) Yıllık Üretim Miktarı,
g) Talep Edilen Sevk Fişi Miktarı,

Hazırlayan: Ruhsat Sahibi:
Mühendis/Mühendislerin Adı Soyadı
Adı Soyadı İmza
İmza
Oda No.su


Ek Form- 6

İŞLETME PROJESİ

BÖLÜM I
RUHSAT BİLGİLERİ

1.1.Ruhsat Sahasının
İli :
İlçesi :
Beldesi :
Köyü :
Ruhsat Numarası :
Ruhsat Grubu :
Maden cinsi :

1.2.Ruhsat Sahibinin
Adı Soyadı :
Adres :
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :
Tel, Faks, e-posta, :

1.3 Ruhsat Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı

1.4 Yer Bulduru Haritası
Açıklama: Ruhsat sahasını yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren uygun ölçekli bir harita hazırlanacaktır.

1.5 Talep Edilen İşletme İzin Koordinatları ve Alanı
Açıklama: İşletme izni görünür rezervin ortaya çıkarıldığı alanlar için talep edilecektir. Bu alan işletme ruhsatı ve yapılmış jeoloji haritası üzerinde gösterilecektir.


BÖLÜM II
PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER


2.1 Kuruluş Yeri
Açıklama: Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir.

2.2 Projenin Gerekçesi
Açıklama: Projenin hangi amaçla hazırlandığı belirtilecektir.

2.3 Yatırımın Başlama Tarihi
Açıklama: İşletme dönemi yatırımlarına başlanacağı tarih belirtilecektir.

2.4 Yatırım ve Proje Süresi ile İlgili Termin
Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilecektir.
Rezerv ve kapasite kullanımı göz önüne alınarak projenin ekonomik ömrü belirtilecektir.

2.5 Rezerv Bilgileri
Açıklama: Bu bölümde arama faaliyetleri sonucunda belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün rezervler alanları boyutları ve miktarı verilecek üretim kayıpları belirtilecektir.BÖLÜM III
ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

3.1 Alt Yapı Durumu
Açıklama:Yol, elektrik, su ve iklim durumu belirtilmelidir.

3.2 İstihdam Durumu
Açıklama: Maden üretiminde çalışacak personel sayısı, çalışacakların vasıfları, ücret düzeyi ve üretime bağlı istihdamın yıllara göre termini konusunda bilgi verilecek.

3.3 Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu
Açıklama: Maden sahasının mülkiyeti ile ilgili bilgi verilecek.

3.4. Üretim İçin Alınacak İzinler
Açıklama: Talep edilen işletme izin alanının bulunduğu yer itibarı ile alınması gerekli izinleri belirtecek.

BÖLÜM IV
PROJENİN TEKNİK YÖNÜ

4.1.Maden Yatağı ile İlgili Bilgiler
Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacaktır. Bu harita, cevherleşme ve yatağın yan kayaç ilişkilerini yansıtacak bilgileri içerecektir.
Sahadaki cevherleşmeyi gösteren, arama döneminde yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak hazırlanmış uygun sayıda kesit hazırlanacaktır.
Mermer sahaları için üretim kapasitesi belirtilecektir.
Kaynak, göl ve denizden tuz üretim projelerinde işletmeye konu tuzun oluşum mekanizması, jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal özellikleri belirtilecektir.
Maden yatağının diğer özellikleri hakkında bilgi verilecektir.

4.2 Numune Alma İşlemleri
Açıklama: Sahada alınmış numuneler, alınış yöntemleri, numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz raporları verilecektir.

4.3 Rezervler ve Rezervin Tespit Yöntemleri
Açıklama: Ruhsat sahasında aramaya yönelik yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak tespit edilmiş görünür, muhtemel ve mümkün rezerve miktarları, rezerv hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili bilgi yazılacaktır. Gaz ve sıvı haldeki madenler için yapılabilecek üretim kapasite sınırları belirtilecektir.

4.4 İşletme Yöntemi
Açıklama: Projeye konu cevherin işletme yöntemi, rezerv kazanım oranı, kayıp miktarı ve bu yöntemin mevcut görünür rezervin üretimi için uygulamasına yönelik açıklayıcı bilgi verile-cektir.
Açık işletme uygulamaları için basamak yüksekliği, genişliği, genel şev açısı, patlayıcı kullanım planı, yöntemi, patlayıcının çevreye olası etkileri ve alınacak önlemler, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, üretimde kullanılacak iş makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir

Kapalı işletme uygulamaları için ocak yeri seçimi, kuyu, desandre, galeri uzunlukları, kesiti, bu açıklıkların inşasında kullanılacak teknik ve süreleri, ayak uzunlukları, pano boyu, üretim yöntemi ve uygulaması, üretimde kullanılacak donanım, bu donanımların sayı ve teknik özellikleri, nakliye sistemi ve tekniği, kullanılacak donanımın sayı ve özellikleri, tahkimat sistemi, tahkimat sisteminin uygulaması, havalandırma tekniği ve bu amaçla kullanılacak ekipmanın sayı ve özellikleri, ocak boyutu ile ilişkilendirilmiş gerekli hava miktarı, hızı, hava kapılarının miktarı ve yeri, havalandırma planı, temiz ve kirli hava güzergah planı, kaçamak yolu, su tahliyesi, su ile mücadele ve bununla ilgili donanım, sayı ve teknik özellikleri, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili alınacak diğer önlemler ile yer altı yardımcı tesisleri ve tüm yapıların en son durumunu gösterir kot ve koordinatlarıyla uygun ölçekli planları hazırlanacak vd. hususlar hakkında bilgi verilecektir

Ruhsat süresine uygun olarak yıllara göre cevher üretimi ve hazırlık çalışmalarının ölçekli planları çizilecektir.

Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu gösterir vaziyet planı hazırlanacaktır.

4.5 Planlanan Kullanım Yeri
Açıklama: Sahadan üretilen grup madenlerin özelliklerine göre hangi sektörde kullanılacağı, piyasanın ürün özellikleri ile satışa sunulan ürün özellikleri açıklanacaktır.

4.6 Tesislerle İlgili Bilgiler
Açıklama: Ara ve uç ürün imalatında kullanılan tesis ve teknolojisi hakkında bilgi verilecektir.

Gazlar ile göl, deniz ve kaynak sularına ait işletmeler için çökertme, arıtma havuzları, bina vs gibi yer üstü veya var ise yer altı tesislerinin durumunu gösterir uygun ölçekli harita hazırlanacaktır.

Cevher zenginleştirme tesisleri için metal denge değerlerini gösteren akım şeması ve proses, proses makineleri ve kapasiteleri ile ilgili bilgi verilecektir.

Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, cinsi, kullanılacak miktar ve kimyasal hakkında bilgi verilecektir.

Tesisin yerleşim planı ve diğer açıklayıcı bilgiler verilecektir.

4.7 Çevre ile Uyum Planı
Açıklama: Faaliyet sonrası sahada restorasyon planının uygulanmasıyla ilgili yapılacak işlemleri gösterir çizimler ve açıklamaları verilecektir.
Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, kimyasal içeren atıklarının bertaraf edilmesi ile ilgili olarak kullanılacak yöntem ve teknolojiler hakkında detaylı bilgi verilecektir.

BÖLÜM V
PROJENİN MALİ BOYUTU

5.1. Düşünülen Finansman Kaynakları
Açıklama: Sahadaki yatırımlar için finansmanın kendi öz kaynaklarından veya gerek duyulması durumunda kredi alınarak karşılanıp karşılanmayacağı belirtilmelidir

5.2 Üretim Maliyeti
Açıklama: Maliyeti oluşturan her bir kalem açıklanacaktır.

5.3 Toplam Yatırım Tutarı
Açıklama: Yatırıma esas tüm harcama kalemleri liste halinde verilecektir. Bu kapsamda sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi hakkında bilgi verilecektir.

5.4 Pazar ve Satış Fiyatı
Açıklama: Üretim yapılan madenin satış için düşünülen pazarı ve ocak başı satış fiyatı belirtilecektir.

BÖLÜM VI
İŞLETME DÖNEMİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ

6.1. Yıllık İşletme Gelirleri
Açıklama: Madenin satışından elde edilecek yıllık gelirler belirtilmelidir

6.2 Yıllık İşletme Giderleri
Açıklama: Sabit ve değişken giderler olarak (arama giderleri, elektrik giderleri, yakıt ve yağ giderleri, su giderleri, Personel ve işçilik giderleri, bakım ve onarım giderleri, Amortismanlar, harç ve teminat, analiz ücretleri, satış masrafları ve diğer giderler) verilmelidir.

6.3 Yıllık İşletme Kârı
Açıklama: Proje kârı belirtilerek yatırımın geri dönüş süresi, kâra geçiş noktası, projenin üretkenliği hakkında bilgi verilecektir.

6.4 Projenin Ülke Ekonomisine Katkısı
Açıklama: Gelir ve kurumlar vergisi, devlet hakkı ve işçi ücretlerinden kesilen gelir stopaj vergisi belirtilerek devletin projeden elde edeceği gelir belirtilecektir.


PROJEYİ HAZIRLAYANIN: RUHSAT SAHİBİNİN:
Maden Müh./Maden Yük.Müh. Adı ve Soyadı
Adı ve Soyadı
Oda Numarası
Projenin hazırlanış tarihi
İmzası


Ek Form- 7

İŞLETME RUHSATI VE TEMDİT TALEPLERİNDE
EKSİKLİK BİLDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)


................... ili ............... ilçesi hudutlar dahilinde ve uhdemde bulunan ................ sayılı saha ile ilgili olarak 3213 sayılı Maden Kanununun 24 üncü maddesi gereğince işletme ruhsat talebimle ilgili tespit edilen aşağıdaki eksiklikleri üç ay içerisinde tamamlamadığım takdirde, işletme ruhsat teminatının iki katına çıkarılarak üç ay daha süre verilecek, bu süre içinde teminatı iki kat olarak yatırmadığım ve eksiklikleri tamamlamadığım taktirde arama ruhsatı teminatımın irat kaydedilerek talebimin kabul edilmeyeceğini bilgi edinerek kabul ve taahhüt ederim.

........../......./200
Ruhsat Sahibi
ADRES: İmza
..........................................................
..........................................................
Telefon:.............................................
Faks: .................................................

MALİ VE TEKNİK BELGELER TAM EKSİK
1 İşletme ruhsat teminatı
2 İşletme ruhsat harcı
3 Ruhsat, işletme izin sınırları ve faaliyet alanları
işlenmiş uygun ölçekli Jeolojik harita ve kesitler

4 Diğer eksiklikler

TALEBİ İNCELEYEN GENEL MÜDÜRLÜK PERSONELİ:

(Arama Şubesi) (İşletme Şubesi)

Adı, Soyadı : Adı, Soyadı:
Ünvanı : Ünvanı :
Tarihi : Tarihi :
İmzası : İmzası :

Ek Form- 8

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü

İŞLETME RUHSATI

İli :
İlçesi :
Köyü :

Ruhsat Numarası :
Ruhsat Grubu :
Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi :
Ruhsat Süresi Sonu :
Erişim Numarası :
Ruhsat Alanı :
Ruhsat Sahibi :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :

Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar :

RUHSAT SINIRLARININ KOORDİNATLARI


1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X) 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)

16.NOKTA 17.NOKTA 18.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)

Ruhsat Sahibi Adresi:


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.Ek Form- 9

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü

İŞLETME İZNİ

İli :
İlçesi :
Köyü :

Ruhsat Numarası :
Erişim Numarası :
Ruhsat Grubu :
Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi :
Ruhsat Süresi Bitim Tarihi :
Ruhsat Alanı :
İzin Verilen Maden Cinsi :
İznin Verildiği Tarih :
İzin Alanı :
Ruhsat Sahibi :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :

Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar :

İZİN KOORDİNATLARI

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı(X)
6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
16.NOKTA 17.NOKTA 1 8.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
İzin Sahibinin Adresi :
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.Ek Form- 10

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü

V. GRUP MADENLER
İŞLETME SERTİFİKASI


İli :
İlçesi : (Fotoğraf)
Köyü :

Sertifika Numarası :
Sertifikanın Yürürlüğe Giriş Tarihi :
Sertifika Süresi Sonu :
Erişim Numarası :
Sertifikanın Alanı :
Sertifika Sahibi :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :

Sertifikanın Ait Olduğu Paftalar :


SERTİFİKA SINIRLARININ KOORDİNATLARI


1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y).
Yukarı (X)
6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
Sertifika Sahibi Adresi:
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.


Ek Form- 11

İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU

1 – Sahanın Hukuki Durumu
Ruhsatın İli :
Ruhsatın İlçesi :
Ruhsatın Grubu :
Madenin Cinsi :
Ruhsat No :

Erişim No :
Ruhsat Yürürlük Tarihi :
İşletme İzin Tarihi :

2- İşletme Dönemi Arama Faaliyetleri
Mevcut görünür, muhtemel, mümkün rezerv miktarı ve rezerv geliştirme çalışmaları hakkında bilgi (sondaj, yarma, kuyu, galeri jeofizik etüt v.s.) :

3 - Üretim Bilgileri
a) Projede beyan edilen yıllık üretim miktarı :
b) Gerçekleşen yıllık tüvenan üretim (ton; m3) :
c) Zenginleştirilmiş ürün (Konsantre) (ton) :
d) Tenör, kalite, blok verimi, debi, kalori vb :
e) Diğer bilgiler :
4 - Çalışan Personel Sayısı
5 - Makine Parkı
6 - Satış Miktarı
7 - Stok Miktarı
8 - Ocak Başı Satış Tutarı
9 - İşletme Yöntemi
10 - Çalışma Dönemindeki İş Kazaları İstatistiği
11- İşletme Faaliyetinin Zaruri Neticesi Olarak Çıkarılan ve Sevk Edilmesine İzin Verilen Madenin Adı ve Miktarı

NOT: 1- Birden fazla maden işletme izninin bulunduğu sahalarda bu form ayrı ayrı düzenlenecektir.
2 - Sahada birden fazla üretim faaliyetinde bulunan varsa bu formda ayrı ayrı belirtilecektir.
3- Birlikte üretilmesi zorunlu olan kompleks madenler için tek form verilecektir.

TEKNİK NEZARETÇİ RUHSAT SAHİBİ
Adı ve Soyadı : Adı ve Soyadı :
Adresi : Tel - Faks :
Tel : e-posta :
e-posta : Tarih :
Tarih : İmza
İmzaEk Form- 12

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ
YAPI HAMMADDESİ TALEP FORMU

BÖLÜM I
GENEL BİLGİLER

1.1 İzin Talep Edilen Alanın:
İli :
İlçesi :
Beldesi :
Köyü :
Hammaddenin cinsi :
1.2 İzin Talep Eden Kamu Kurum ve Kuruluşunun:
Adı :
Adresi :
Tel, Faks, e-posta, :
1.3 İzin Talep Edilen Sahanın Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı: (Açıklama: Altı derecelik dilim esas alınarak, yirmi noktayı geçmeyecek şekilde, yedi basamaklı koordinatlar 1/25.000 ölçekli olarak yapılacaktır. Koordinatlar, saat ibresi dönüş yönünde sağa (y), yukarı (x) olarak verilir.)
1.4 Yer Bulduru Haritası: (Açıklama:İzin talep edilen sahanın yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren uygun ölçekli bir harita hazırlanacaktır.)
1.5 Kuruluş Yeri: (Açıklama:Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir.)
1.6 Projenin Gerekçesi: (Açıklama:Projenin hangi amaçla hazırlandığı belirtilecektir. Ham-maddenin kullanılacağı projenin başlama ve bitiş tarihleri belirtilecek.)
1.7 Yatırımın Başlama Tarihi: (Açıklama: İşletme faaliyeti için yatırımlara başlanacağı tarih belirtilecektir.)
1.8 Yatırım ve Proje Süresi ile İlgili Termin: (Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilecektir.)

BÖLÜM II
ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER


2.1 Alt Yapı Durumu: (Açıklama:Yol, elektrik, su ve iklim durumu belirtilmelidir.)
2.2 İstihdam Durumu: (Açıklama: Hammadde üretiminde çalışacak personel sayısı, çalışacakların vasıfları, ücret düzeyi ve üretime bağlı istihdamın yıllara göre termini konusunda bilgi verilecek.)
2.3 Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu: (Açıklama: Hammadde sahasının mülkiyeti ile ilgili bilgi verilecek)
2.4. Üretim İçin Alınacak İzinler: (Açıklama: Hammadde izni talep edilen alanın bulunduğu yer itibarı ile alınması gerekli izinleri belirtecek.)
BÖLÜM III
TEKNİK BİLGİLER

3.1.Hammade Sahası ile İlgili Bilgiler: (Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacaktır. Bu harita, hammaddenin yan kayaç ilişkilerini yansıtacak bilgileri içerecektir.)
3.2 Numune Alma İşlemleri: (Açıklama: Sahada alınmış numuneler, alınış yöntemleri, numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz raporları verilecektir.)
3.3 Üretilecek Hammaddenin Özellikleri:
3.4 Rezervler ve Rezervin Tespit Yöntemleri: (Açıklama: Hammadde sahasında aramaya yönelik yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak tespit edilmiş görünür, muhtemel ve mümkün rezerv miktarları, boyutları, rezerv hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili bilgi yazılacaktır.)
3.5 İşletme Yöntemi: (Açıklama:Projeye konu hammaddenin işletme yöntemi, rezerv kazanım oranı, kayıp miktarı ve bu yöntemin mevcut görünür rezervin üretimi için uygulamasına yönelik açıklayıcı bilgi verilecektir.
Açık işletme uygulamaları için basamak yüksekliği, genişliği, genel şev açısı, patlayıcı kullanım planı, yöntemi, patlayıcının çevreye olası etkileri ve alınacak önlemler, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, üretimde kullanılacak iş makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir.
Hammadde süresine uygun olarak yıllara göre hammadde üretimi ve hazırlık çalışmalarının ölçekli planları çizilecektir.
Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu gösterir vaziyet planı hazırlanacaktır.)
3.6 Proje veya Yatırım Süresince İhtiyaç Duyulan Hammadde Miktarı:
3.7 Hammaddenin Yıllık Üretim Miktarı:
3.8 Planlanan Kullanım Yeri: (Açıklama:Sahadan üretilen hammaddenin özelliklerine göre kullanılacağı proje.)
3.9 Tesislerle İlgili Bilgiler: (Açıklama:Ara ve uç ürün imalatında kullanılan tesis ve teknolojisi hakkında bilgi verilecektir. Tesisin yerleşim planı ve diğer açıklayıcı bilgiler verilecektir.)
3.10 Çevre ile Uyum Planı: (Açıklama: Faaliyet sonrası sahada restorasyon planının uygulanmasıyla ilgili yapılacak işlemleri gösterir çizimler ve açıklamaları verilecektir.
Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, kimyasal içeren atıklarının bertaraf edilmesi ile ilgili olarak kullanılacak yöntem ve teknolojiler hakkında detaylı bilgi verilecektir.)TALEP FORMUNU HAZIRLAYANIN: PROJE SAHİBİNİN:
Maden Müh./Maden Yük.Müh. Adı
Adı ve Soyadı (Yetkili İmza)
Oda Numarası
Formun hazırlanış tarihi
İmzası
Ek Form- 13

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ
İli :
İlçesi :
Köyü :
Mevkii :

İzin No :
İzin Sahibi :
İzin Sahibi Adresi :
İznin Verildiği Tarih :
İzin Süresi Bitim Tarihi :

Projenin Adı :
Hammaddenin Cinsi :
Alanı :
Ait Olduğu Pafta :

HAMMADDE İZİN ALANI KOORDİNATLARI

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)

7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.

*: Bu belgeye göre üretilecek hammadde, proje amacı dışında kullanılamaz ve ticarete konu edilemez.Ek Form- 14

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü

BULUCULUK BELGESİ

İli :
İlçesi :
Köyü :

Buluculuk Belgesi Numarası :
Madenin Cinsi :
Madenin Bulucusu :
Buluculuk Belgesinin Tarihi :
Buluculuk Verilen Alan :
Buluculuk Verilen Rezerv Miktarı :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :

Pafta Numarası :

BULUCULUK BELGESİ VERİLEN GÖRÜNÜR REZERV KOORDİNATLARI

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y) Yukarı (X)6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y) Yukarı (X)
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.
Ek Form- 15

RUHSAT/SERTİFİKA DEVRİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)
İli :
Numarası :
Grubu :
Erişim Numarası :

Yukarıda belirtilen ruhsat/sertifika, 3213 sayılı Maden Kanunundan doğan tüm hak ve vecibeleri ile birlikte aynen ve tamamen Kanunun 5 inci maddesi uyarınca devir edilmesini onayınıza arz ederiz.

DEVİR EDEN DEVİR ALAN:

Tarih Tarih
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza

Adres: Adres:


EK BELGELER:
Devir eden ile ilgili ekler:
• Şirketlerde devir ile ilgili karar
Devir alan ile ilgili ekler:
Genel;
a) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,
b) Devir harcı makbuzu,
c) Teminat makbuzu,
d) Onaylı imza sirküleri
Ruhsatımı/Sertifikamı devir aldıktan sonra 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim aşağıda verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim taktirde bu adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederim.
Gerçek kişiler;
a) Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneği,
Tüzel kişiler:
a) Şirketin; kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
b) Şirketin devir ile ilgili kararı,

Teminatımın ;..Banka şubesindeki
; hesabıma iadesini arz ederim.Ek Form- 16

SATIŞ BİLGİ FORMU

ÖDEME DÖNEMİ
01 / 01 / ;.. ; 31 / 12 / ;

ERİŞİM NO :
RUHSAT NO :
RUHSATIN İLİ :
RUHSATIN GRUBU :
MADEN CİNSLERİ

RUHSAT SAHİBİ :
İŞYERİ ADRESİ :
VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI :
T.C. KİMLİK NO
ÜRETİM MİKTARI (ton/m3) :
SATIŞ MİKTARI (ton/m3) :
STOK MİKTARI (ton/m3) :
KULLANILAN SEVK FİŞİ ADEDİ :
DEVLET HAKKINA ESAS:
ORTALAMA OCAK BAŞI SATIŞ BEDELİ (YTL/ton-m3)
OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ MİKTARI (ton-m 3) :
OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ TUTARI (YTL) : DEVLET HAKKI
1. GRUP VE V. GRUP MADENLER
Ocak başı satış tutarı x %4 ;..YTL
II. GRUP, III. GRUP VE IV. GRUP MADENLER
Ocak başı satış tutarı x %2 =...x 0.02 =..........YTL
HAZİNE, DEVLET VE ORMAN ARAZİLERİNDE EK DEVLET HAKKI
Ödenecek ek devlet hakkı: Devlet Hakkı x 0.30 = ............. YTL
Not: Bu bedel orman alanlarındaki 5 hektarlık alan içindeki faaliyetlerde Orman Genel Müdürlüğün hesabına yatırılır.
TOPLAM DEVLET HAKKI: =................YTL
DEVLET HAKKININ DAĞITILMASI
1-ÖZEL İDARE PAYI = DEVLET HAKKI x %50 =...........YTL
2-HAZİNE PAYI = DEVLET HAKKI x %50 =...........YTL
TOPLAM =. YTL
BELEDİYE PAYI
BELEDİYE PAYI = Ocak başı satış tutarı x 0.002 = ;YTL
BULUCULUK HAKKI
BULUCULUK = Ocak başı satış tutarı x 0.01 = ;YTLRUHSAT SAHİBİ
Adı ve Soyadı :
Tel - Faks :
Tarih :
İmza
Ek Form- 17

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

TEKNİK NEZARETÇİ ATAMA BELGESİ

RUHSATIN/SERTİFİKANIN :
İli :
İlçesi :
No :
Grubu :

RUHSAT/SERTİFİKA SAHİBİNİN:
Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Telefon :
Vergi Dairesi ve Vergi No;su :
Harç Makbuz Tarih ve No;su :
İmza

TEKNİK NEZARETÇİNİN:
Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Telefon :
Diploma Tarih ve No;su :
Maden Mühendisleri Oda Sicil No :
Teknik Nezaretçilik Yaptığı Diğer
Sahaların Adedi ve Numaraları :

Sigorta Sicil No;su :
Vergi Dairesi ve Vergi No;su :

Yazışma Adresi :
E-Posta :

İmza :
Maden Mühendisleri Odası Vizesi :

Yukarıda bilgileri verilen sahaya Maden Mühendisi;, 3213 sayılı Maden Kanununun 31 inci maddesi gereğince teknik nezaretçi olarak tayin edilmiştir.

ONAY


MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜEk Form- 18

RUHSAT/SERTİFİKA İHALE MÜRACAAT FORMUENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)


............................tarih ve saat ihalesi Genel Müdürlüğünüzde yapılacak olan ..............................ilindeki .............................. erişim nolu sahanın ihalesine katılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı
İmza
Tarih
Adres:

EKLER:
Genel;
1-İlk Talep Harcı Makbuzu Aslı
2-İhale Teminatı
3-Teklif Mektubu
4-İmzalanmış Şartname
5-Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, İli ve Numarası
6-Banka Adı ve Hesap Numarası
Gerçek kişiler:
1-T.C.Kimlik Numarası ile Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti
2-İmza Sirküleri Aslı
Tüzel kişiler:
1-Şirketin Kuruluş Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren
Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti
2-Yönetimin Onaylı İmza Sirküleri


ismim@benimadresim.com

Bana ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın